Gauteng, SPRINGS

11 albums Share: ,
Gauteng, SPRINGS, Casseldale, Apostoliese Geloof Sending Kerk

Gauteng, SPRINGS, Casseldale, Apostoliese Geloof Sending Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.669 E28 28.075

Gauteng, SPRINGS, Casseldale, Springs-Oos, Nederduitse Gereformeerde Kerk

Gauteng, SPRINGS, Casseldale, Springs-Oos, Nederduitse Gereformeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.659 E28 27.957

Gauteng, SPRINGS, Edelweiss, Afrikaanse Protestantse Kerk

Gauteng, SPRINGS, Edelweiss, Afrikaanse Protestantse Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 17.133 E28 27.858

Gauteng, SPRINGS, Latter Day Saints

Gauteng, SPRINGS, Latter Day Saints

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.202 E28 26.759

Gauteng, SPRINGS, Nuwe Apostoliese Kerk

Gauteng, SPRINGS, Nuwe Apostoliese Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.181 E28 26.935

Gauteng, SPRINGS, Selcourt, Nederduitse Gereformeerde Kerk

Gauteng, SPRINGS, Selcourt, Nederduitse Gereformeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 18.248 E28 26.976

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Afrikaanse Baptiste Kerk

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Afrikaanse Baptiste Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.303 E28 28.491

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Global Family Church

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Global Family Church

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.149 E28 28.163

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Nederduitse Gereformeerde Kerk

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Nederduitse Gereformeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.227 E28 28.452

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Springs-Oos, Gereformeerde Kerk

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Springs-Oos, Gereformeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.162 E28 28.556

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Springs-Oos, Nederduitsch Hervormde Kerk

Gauteng, SPRINGS, Strubenvale, Springs-Oos, Nederduitsch Hervormde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: S26 15.409 E28 28.117

Not yet rated