English (United Kingdom)

Welcome to the Genealogical Society of South Africa.

Welkom in ons Midde

genza3

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibia en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe werelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wereldwyd via die internet. Elke tak reel sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereel met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

                                                                                                                                                 

Familienavorsing Simposium 

Familienavrosing Simposium 2

Vir meer inligting klik hier

                                                                                                                                                

1820 SETLAARS

In die laaste stadia van die 17de eeu en in die vroer stadiums van die 18de eeu was die oorheersende bevolkingsgroepe in die Oos-Kaapse gebied die wit beesboere en die swart beesboere. Albei groepe was voortdurend op soek na meer grond waarop hul vee kon wei. Hierdie opponerende groepe het in 'n reeks skermutselings of oorloë gebots.

Kolonel John Graham was die oppasser van die plan om 'n groot groep Skotse Hooglanders in hierdie gebied te vestig. Hy was in beheer van die Britse troepe by 'n fort in die omgewing. Die fort word later Grahamstad. Die plan is nie geimplementeer nie omdat Brittanje steeds in die oorlog met Europa betrokke was en emigrasieskemas was nie prioriteite nie.

In 1817 het kaptein Benjamin Moodie 50 jong Skotse mans wat ambagsmanne en gekontrakteerde werkers was, na die Kaap gebring. Later het hy nog 150 mans uitgebring. Kaapse burgers het die kontrakte van die eerste groep ambagsmanne gekoop, maar sommige lede van die tweede groep het geskaad; en dus het kaptein Moodie in 'n finansiële verlies gelaat. Uiteindelik het die Kaap 200 broodnodige ambagsmanne gekry.

Peter Tait het Moodie se model probeer naboots, maar hy kon slegs 30 setlaars werf.

Op 22 April 1819 val Xhosa-hoof Mdushane die stad Grahamstad met 10 000 krygers aangeval en die nedersetting oorstroom.

Hierdie aanval sowel as die suksesvolle nedersetting van die Moodie-setlaars het die owerhede aan die Kaap gemotiveer om 'n beroep op Lord Bathurst te doen om 'n setlaarskema te implementeer.

Die einde van die Europese oorlog het ellende aan die Britse bevolking  veroorksaak as gevolg van inflasie, werkloosheid en die algemene stagnasie van die ekonomie. Hierdie ellendige toestande het in Mei 1819 tot optand in Londen gelei.

Hierdie onluste in Londen het die destydse Tory-regering onder druk geplaas om 'n emigrasiekema na die Kaap te oorweeg.

                                                                                                                                                

The Archive Crawl

Archive Crawl AFR cropped****Klik op die prent vir meer besonderhede ****

                                                                                                                                                 

Renoster Projek - 1972 Kieserslys

Renoster3

Om 'n afskrif van die Bestelvorm af te laai, klik hier

                                                                                                                                                 

Die Familia / Beste Artikel 2018

1e Familia Buiteblad

Die Familia is die Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid Afrika. Op die foto hierbo kan die eerste buiteblad van die Familia wat gedurende 1965/66 gepubliseer is, gesien word. Die Noord-Transvaal Tak van die GGSA stel sedert die vroeë 2000 jaarliks ʼn prys beskikbaar vir die beste artikel wat gedurende ʼn bepaalde jaar publiseer is.Die kriteria waaraan so ʼn artikel moet voldoen sluit ondermeer die volgende in:
• Lewer die artikel 'n wesenlike bydrae tot ons genealogiese kennis, m.a.w. is dit nuwe inligting?
• Is die artikel professioneel opgestel met goeie bronverwysings en so meer?
• Lees die artikel lekker, is die aanbieding interessant, boeiend en word daar 'n goeie balans tussen leesbaarheid en akademiese korrektheid gehandhaaf?
Die kommentaar van die paneel: Dis ‘n goed taalversorgde artikel wat lekker lees en ryklik met foto’s geïllustreer is en wat nuwe inligting oor die familie bevat. Die skrywer se bronneverwysings beantwoord aan bibliografiese vereistes en die genealogiese notasie dié wat deur Familia aanvaar word. Behalwe dat dit aan al die kriteria soos verlang voldoen, is dit een van die min artikels wat bronne volgens navorsingskriteria voorsien, nl. dat mens dit kan opvolg EN kontroleer. 

In 2018 is die beste artikel in Familia toegedig aan Charlie Els vir sy artikel, Die Verstoteling - Een van die be beoordelaars het die volgende resensie ge lewer:

"Die tema van hierdie artikel is verfrissend oorspronklik en die skryftrant hou die leser se aandag gevange. Hoewel die tema van melaatsheid beskou word in die konteks van die skrywer se ‘verlore’ familielid, word ook die oorsaak van die siektetoestand, die oorsprong van die gepaardgaande stigma en die wyer implikasies vir geaffekteerde indiwidue en hul families deur die eeue heen in detail en met empatie hanteer.

Die skrywer maak die soekende genealoog indirek bewus van nog ‘n moontlike bron waar ‘n afwesige, verlore of verdwene familielid gesoek kan word – die rekords van melaatheidsheidshospitale, psigiatriese fasiliteite of soortgelyke instansies – waaraan menige genealoog nog nooit aan gedink het as ‘n soekplek nie. Die genealoog word ook subtiel uitgedaag om alle inligting te verifieer deur primêre bronne te konsulteer, om sodoende óf verkeerde aannames t.o.v. die sterfplek en oorsaak van dood van ‘n person óf doelbewuste foutiewe inligting wat deur vorige generasies gegenereer is, in ‘n poging om gewaande skandes of stigmas te verdoesel, uit te snuffel."

Klik hier om die artikel te lees

Dit is wat jy kan verwag om op jou reis te vind sodra die gogga van familienavorsing jou byt!


                                                                                                                                                 

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 432258

Hoe doen ek aanskoek

boertjie drink tee   
GGSA & eGGSA - LIDMAATSKAP - NUWE AANSOEKER 
Ledegeld vir die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GSSA) 
kan óf R340,00 óf (in die buiteland R570) óf R230,00 wees.
Dit is gebaseer op of u die kwartaallikse Tydskrif van die Genootskap,
Familia, per pos of elektronies wil ontvang.
Dit sluit ook die takfooie in. Wanneer jy besluit om by jou aan te sluit,
sal dit aan 'n bepaalde tak toegeken word, bv.
Johannesburgse tak, Vaaldriehoektak, Wes-Kaapse tak, ens.
Daar is 12 grondgebaseerde takke en 1 Cyber-tak,
die eGSSA genoem. Dit is 'n webgebaseerde tak. Die verskillende takke van die GSSA hef in sommige gevalle 'n
addisionele verpligte fooi vir die nuusbrief van die tak,
dit verskil van tak tot tak. 'n Afskrif van die aansoekvorm kan hier af gelaai word -
Aansoek 2019 Daar is twee opsies om van te kies indien u 'n lid van die
GSSA wil word 1) Besluit op die tak wat u graag wil aansluit deur die
Takke-tab op hierdie webwerf te kies, kies die tak van u keuse
en kies die kieslys "kontak ons". Deur die naam van die
betrokke voorsitter te klik, sal u 'n vorm invul wat u kan voltooi. 2) Jy kan by die eGSSA tak aansluit. Besoek hierdie bladsy:
http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm en volg
die instruksies. Die lidmaatskapsfooi van die eGSSA bestaan ​​
uit drie elemente, naamlik lidmaatskap van die GGSA;
lidmaatskap van die eGSSA en opsionele lid van 'n landgebaseerde tak. Indien u enige navrae het, kontak asseblief 'n komiteelid van die tak van u keuse
 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 8056

Genealogie is ons Saak

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familie navorsers. Niemand wat nog nie begin het met genealogiese navorsing kan
homself indink in die passie, die vasberadenheid en die groot vreugde wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak word en  'n finale skakel om 'n familie-lyn te voltooi, gekry is nie. Dit is 'n ervaring van 'n leeftyd.
Daarbenewens is dit vir ons meer as net 'n familieregister, dit is 'n familieregister wat aangevul word met die familie-en kulturele geskiedenis van die tyd. Werklike ervarings van familiegroepe, veral in afgeleë gebiede, kan 'n aanduiding van die politieke, godsdienstige en kulturele waardes van daardie tyd wees. Dit kan heeltemal verlore gaan vir latere geslagte, sou dit nie in die familieregister aangeteken was nie.Die voordele van die aansluiting by die GGSA spreek vanself. Jy word deel van 'n familie van enersdenkende navorsers met uitgebreide ondervinding en 'n mens kan wisselwerking met hulle op 'n persoonlike vlak bewerksteliig. Jy weet dat jy kan jou beroep op die hulp van mense wat ondersteunend en akkommoderend is. Jy sal toegang kry tot navorsings-en opvoedkundige hulpbronne en op datum bly met ontwikkelinge in die wêreld van genealogie. Jy kry die geleentheid om op uitstappies na plekke vangenealogiese belang te gaan en te luister na kenners op die gebied van navorsing. Voordele sluit afslag op genealogie boeke, DVD's en CD's in.

Hier is ‘n voorbeeld wat een van die navorsers gedoen het en haar kommentaar daaroor.Op hierdie punt het ek myself teen ‘n muur vasgeloop tydens die navorsing op die CLEMENTSe, ons het nog nie die Stamvader opgespoor nie sal nie bes gee nie. (Dis nie die CLEMENTZ soos in die Groot Afrikaanse Familienaam boek nie), hierdie is Engelse Clements, met o.a. die John James CLEMENTS wat in Middelburg, Kaap gebore was (*1872) en in die Anglo-Boere Oorlog lid was van die Rimington Tigers. Daar is tydens die oorlog 'n V.C. vir dapperheid aan hom toegeken. Ons spoor loop dood by sy ouers wie se name slegs op sy suster se sterfkennis gemeld word, maar glad nie by enige van die nasate voorkom nie (Higgs CLEMENTS x Mary PRETORIUS).

Klik hier om Jeanette se navorsing te besigtig

Die Genealogies genootskap van Suid-Afrika was op 18 Junie 1964 by die histories opstal op die plaas Joostenberg gestig. Sedertdien het die Genootskap groot vooruitgang gemaak en genealogie 

{artsexylightbox path="images/stories/GGSA-stigters" previewWidth="200" previewHeight="200"}{/artsexylightbox}

is gevestig as 'n dinamiese en groeiende stokperdjie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Baie lede spandeer ure om hul familie na te vors en die GGSA is 'n trotse ondersteuner van nuweling sowel as ervare navorsers. Die foto links is van die 11 stigterslede van die genoot

Lees Meer or die Stigterslede 

Lede van die GGSA het oor die jare werk van groot genealogiese waarde gelewer. Dit sou 'n onreg wees om slegs sommige van die werke te lys. Maar in baie van ons takbiblioteke kan jy boeke, DVD's en CD's met name soos die Du Toit's, James Mundell en sy nageslag; Die De Beer-Familie Drie Eeue in Suid-Afrika; Die Dexter Familie, Van Stamvader Jean Prieur tot Pieter Johannes du Plessis, Die Du Preez-familie in Suid-Afrika 1688 - 1988 en nog vele meer, kry.

Ons glo dat ons (GGSA), die produkte en dienste wat ons aan ons lede lewer nog steeds moet verbeter en uitbrei sodat ons as 'n genootskap van lede, relevant bly. Die GGSA tree ook as uitgewer op en staan lede by met die versorging van hul werk vir publikasie en verleen hulp met die bemarking daarvan.

Lees verder: Genealogie is ons Saak

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 5430

Ons Doelwitte

 • Om belangstelling en navorsing in genealogie en familiegeskiedenis te bevorder onder lede, amateur-genealoë en almal wat belangstel in genealogie en/of familiegeskiedenis. 
 • Om algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan te bevorder, om begrip te hê vir die professionele status en waardigheid van genealoë tussen lede van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en die algemene publiek, en ook om dit te onderhou.
 • Om die hoogste navorsingstandaarde deur lede van die Genootskap te bevorder.
 • Die verskaffing van 'n wye reeks opvoedkundige kursusse, navorsingsprogramme en dienste tot die algemene voordeel van GGSA-takke en -lede, asook enige ander dienste en ondersteuning, soos van tyd tot tyd besluit word deur die Nasionale Raad van die GGSA.
 • Die aanmoediging en ontwikkeling van bande met Familiegeskiedenisverenigings.
 • Die vestiging en onderhouding van kontak met soortgelyke Genootskappe oor die wêreld.
 • Die vestiging van 'n sertifiseringsprogram om die betroubaarheid, professionaliteit en integriteit van alle Suid-Afrikaanse genealoë en rekordnavorsers te bevorder.
 • Om behulpsaam te wees met die bewaring van alle genealogiese bronne en memorabilia.
 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 24796
 • 1
 • 2

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder

Visitors to this web site

Today119
Yesterday657
This week3549
This month12079

Visitor Info

 • IP: 18.208.159.25
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

9
Online

Saterdag, 19 Oktober 2019 06:35