Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Uitnodiging/Invitation

Argiewetoer vanaf Gauteng na die Weskaap
Dié toer is vir menige familienavorser 'n hoogtepunt om na uit te sien. Hierdie toer word nou deur die NUK van die GGSA aangebied met die bekwame Ellen Harmse as toerleier. Elke toer word opnuut beplan maar die besoeke aan argiewe is standaard.
Vir drie dae tydens die toer gebruik toergangers die tyd in die Kaapse Argief-bewaarplek in Kaapstad vir navorsing. Dis  waar die spanning hoog loop. HierArgieftoer 2015 kan veral sterfkennisse, boedels en inventarisse van stamouers besigtig en afgeskryf word. (Sodra mens met jou kwartierstaat besig is, kom jy agter: voor ±1835 was meeste van die voorouers nog in die Kaap.) Daar is ook kaarte met plase se liggings, joernale van weipermitte, foto’s en dies meer om te raadpleeg. Tussenin word 1 dag by GISA in Stellenbosch deurgebring. Hier kan gekyk word na mikrofilms met die doop- en huweliksregisters van verskeie gemeentes. Daar word ander besoeke by die program ingesluit soos bv. besoek, Oranjezicht, Plaas Zondernaam (nou Bien Donné Manor House) en Zandvliet (nou Solms-Delta Wynlandgoed ens.

Archives tour from Gauteng to the Western Cape 2015
This tour is for many a family researcher one of the highlights to look forward too. This tour is now organised by the NEC of the GSSA by the competent Ellen Harmse as the tour guide. Every tour is planned but a visit to the archives is a given.
Three days of the tour are allotted to the Cape Town Archives Repository for personal research. Here research can be done with fervour and stress sometimes run high. Especially death notices, estates and inventories of progenitors can be seen and transcribed. (When one gets involved with one's pedigree sheet you soon realise that prior to ±1835 most of one's forebears were still resident in the Cape). Maps with farm locations, journals of grazing permits, photographs etc are available for scrutiny. In between one day is spend at GISA in Stellenbosch. Microfilms with baptism and marriage records for the various church communities are available to researchers. Apart from this other visits are also included such as Oranjezicht, Plaas Zondernaam (now Bien Donné Manor House) en Zandvliet (now Solms-Delta Wynlandgoed), etc

Klik hier om meer te wete te kom/Click here to learn more